هوش تجاری Business Intelligence چیست؟

هوش تجاری یا Business Intelligence مفهومی کلی است که تشکیل شده از مجموعه ای از فرایندها، ابزارها، زیرساخت ها و اقداماتی می باشد که از طریق آن امکان دسترسی به اطلاعات و تحلیل آن فراهم می گردد که این کار با هدف بهبود و بهینه سازی تصمیم مدیران ارشد یک سازمان و کسب و کار صورت می گیرد.

هدف BI، کمک به تصمیم گیران ارشد در سازمان ها می باشد که برای اتخاذ تصمیم های مهم، نیاز به تحلیل داده های ارائه شده به واسطۀ BI می باشند.